Opavská 8, Šternberk 785 01, Olomoucký kraj

SOUČASNOST

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo na svém zasedání v září 2004 sloučení šternberských učilišť, Středního odborného učiliště a Učiliště, Šternberk, Dvorská 13 a Středního odborného učiliště lesnického a Učiliště, Šternberk, Opavská 4. Nástupnickou organizací se stalo Střední odborné učiliště a Učiliště, Šternberk, Dvorská 13. Zároveň došlo i ke změně názvu a sídla na Střední odborné učiliště strojírenské a lesnické, Šternberk, Opavská 4, to vše s účinností od 1. července 2005.

Bývalá příspěvková organizace Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště, Šternberk, Opavská 4 s účinností k 30. 06. 2005 zanikla a veškerá práva, povinnosti, závazky a pohledávky přešly na nástupnickou organizaci.

Do roku sloučení vstupovaly obě školy vybavené na dobré úrovni a to jak z hlediska teoretického vyučování, odborného výcviku či výchovy mimo vyučování. Jistou nevýhodou je roztříštěnost jednotlivých úseků vzdělávání. Nebylo jednoduché sladit chod dvou školních budov, i když nejsou daleko od sebe. Zajištění odborného výcviku jak ve strojírenské sekci, tak i lesnické sekci občas také naráží na rozdílnosti oborů. Dokonce i domovy mládeže má škola dva, třebaže na jednom z nich jsou ubytováni žáci místního gymnázia společně s žáky SOU.

Jako každá reorganizace má i tato nejen kladné, ale i méně příjemné stránky. K těm méně radostným patří skutečnost, že strojírenská sekce ztrácí ze své nabídky obory vzdělání Automechanik a Autoelektrikář.

Na druhé straně se sloučením otvírají nové možnosti. Škola otevírá od školního roku 2007/2008 obor vzdělání s výučním listem Mechanik opravář, ve kterém se žáci mohou profilovat na opravy lesních strojů a zařízení, silničních a vojenských vozidel.

Od školního roku 2006/2007 studují žáci v denní formě nástavbového studia Podnikání, který je společný pro všechny absolventy oborů vzdělání s výučním listem a připravuje žáky na úspěšné zvládnutí podnikatelských aktivit. Pro školní roky 2007/2008 a 2008/2009 přijme škola vždy po 30 žácích v tomto nástavbovém studiu.

Každý, kdo sleduje inzertní část denního tisku ví, že na trhu práce chybějí absolventi především strojírenských, elektrotechnických a telekomunikačních oborů. Není však žádným tajemstvím, že dětí, které vycházejí ze základních škol je čím dál méně a i se svým slabším studijním potenciálem spíše směřují do studijních oborů. Je to škoda, protože strojírenské podniky už dnes nabízí absolventům tříletých učebních oborů Zámečník, Obráběč kovů, Nástrojář, aj. nejenom jistotu práce, ale i slušné finanční ohodnocení této práce. Stejně tak je tomu i u lesnických oborů Mechanizátor lesní výroby a Krajinář, kdy se budoucí zaměstnavatelé už během studia žáků ve III. ročníku informují o kvalitách budoucích absolventů a tzv. si tipují své budoucí zaměstnance.